Karatina University Exam Timetable

Karatina University Exam Timetable

 

Karatina University.

P.O. BOX 1957—10101, Karatina, Kenya.

Tel: (+254) 20 2176 713/ Mob: (+254) 729 721 200

eMail: info@karu.ac.ke or admissions@karu.ac.ke